Binh Ky – Hoa Quy – Da Nang – Be Tong Thuong Pham Long Binh